Algemene Voorwaarden

HUISREGELS P2P Publishing

Het gebruikersplezier van onze websites is afhankelijk van originele bijdragen en de Algemene Voorwaarden (hieronder in uitgebreidere vorm) zijn er onder andere op gericht deze in auteursrechtelijke zin optimaal te beschermen.

Acceptatie van de Algemene Voorwaarden dient dan ook te worden gezien als een juridische overeenkomst tussen gebruikers en beheerder, en gebruikers onderling, om alleen bijdragen te plaatsen die gebruikers zelf hebben geschreven, en geen bijdragen van anderen te kopiëren en op een van onze websites, al of niet onder eigen naam, openbaar te maken.

Met het plaatsen van een eigen bijdrage op de website verleen je P2P Publishing het recht om door jou zelf geschreven teksten online openbaar te maken. Als wij deze zelfde bijdrage willen opnemen in een van onze digitale en/of gedrukte selecties, zullen we per e-mail contact met je opnemen om de daarbij geldende afspraken aan je voor te leggen. Het staat je vrij om opname in de digitale en/of gedrukte uitgaven te weigeren. Indien je wel instemt met opname in de digitale en/of gedrukte uitgaven, staat daar een vergoeding voor jou tegenover die is gebaseerd op een percentage van de opbrengst van de feitelijk verkochte oplage, na aftrek van kosten. De hoogte van de vergoeding is voor alle opgenomen auteurs gelijk.

Als beheerder van de websites van P2P Publishing behouden we ons het recht voor om gebruikers die zich niet houden aan de Algemene Voorwaarden toegang tot de site te ontzeggen. Als ernstige inbreuk op de Algemene Voorwaarden geldt, behalve inbreuk op het auteursrecht van derden, ook het plaatsen van bijdragen die als kwetsend, discriminerend en/of obsceen worden ervaren. 

Onze verantwoordelijkheid daarin nemend, staan we voor een open uitwisseling van persoonlijke verhalen en levensbeschouwelijke ideeën en verwachten we van bezoekers interesse in en tolerantie voor andersdenkenden.

We hopen dat je veel plezier beleeft aan ons initiatief.
Als je vragen hebt, aarzel niet contact met ons op te nemen.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN voor websites beheerd door P2P Publishing BV, KvK nr 50561103


1. Profiel
1.1 Om onze websites te kunnen bezoeken en eigen bijdragen te leveren, dien je een profiel aan te maken.  Je staat er daarbij voor in dat de informatie die je aan de beheerder verstrekt compleet en naar waarheid is, waaronder persoonsgegevens zoals je naam. Je stemt ermee in dat wij je gegevens opslaan en gebruiken in verband met het beheer van je profiel.
1.2 Als je jonger bent dan zestien (16) jaar, moet je van je ouders of voogd toestemming hebben voor het aanmaken van een profiel. Door deze algemene voorwaarden te accepteren, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent, of toestemming hebt van je ouders of voogd voor het aanmaken van een account.
1.3 Je mag geen profiel aanmaken op naam van een andere persoon.
1.4 Je mag anderen geen toegang verlenen tot onze websites met behulp van jouw profiel en je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van je wachtwoord voor anderen. Je bent aansprakelijk voor alles wat er gebeurt als anderen jouw profiel gebruiken, met of zonder jouw toestemming of medeweten.
1.5 Indien de beheerder misbruik vermoedt, staat het hem rechtens toe een profiel op non-actief te zetten.

2. Gebruik van onze websites
2.1 Je staat er voor in dat je bevoegd bent om gebruik te maken van de site en om te handelen in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. Daarnaast sta je er voor in dat je te allen tijde de verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden zult nakomen en dat je je zult houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van de site.
2.2 Onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, mogen de activiteiten die je verricht op de site niet:
(i) op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn;
(ii) inbreuk maken op rechten van derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
(iii) virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de site en/of de computersystemen van onze websites te omzeilen;

2.3 Onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, mag je in ieder geval de volgende content niet openbaar maken via onze websites (waarbij geldt dat het uitsluitend ter beoordeling van de beheerder is of bepaalde content wel of niet is toegestaan):
(i) Content die discriminerend is terzake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden;
(ii) Content die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;
(iii) Content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
(iv) Content die naar de mening van de beheerder in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische websites, of pornografisch of erotisch materiaal bevat;
(v) Content waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd en/of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;
(vi) Content waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;
(vii) Content waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of; waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden;
(viii) Content waarmee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder commerciële activiteiten zijn gemoeid, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden, of piramide spelen;
(ix) Content waarin een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;
(x) Content die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze algemene voorwaarden.

3. Intellectuele eigendomsrechten
3.1 Je erkent en stemt ermee in dat onze websites geschreven bijdragen bevat die eigendom zijn van de beheerder en gebruikers van de site, en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien.
3.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze algemene voorwaarden, verleent de beheerder je een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de bijdragen die ter beschikking worden gesteld op de site te lezen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bijdragen of delen daarvan te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden, tenzij de beheerder of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven.
3.3 Niets van wat in deze algemene voorwaarden en/of op de site wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan je te verlenen. Het gebruik dat je mag maken van de site is beperkt tot het lezen van bijdragen van andere gebruikers, en het plaatsen van eigen bijdragen, waarbij:
3.4 Je verklaart hierbij geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk kunnen maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden. Je erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bijdragen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze algemene voorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Auteurswet.

3.5 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

4. Bijdragen online plaatsen
4.1 Onder de voorwaarden die in deze algemene voorwaarden zijn gesteld, behoud je de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die aan jou toebehoren met betrekking tot de teksten die door jou via de site ter beschikking worden gesteld aan bezoekers.
4.2 Je erkent en stemt er mee in dat je door het beschikbaar stellen van teksten op onze websites  (waarmee in deze algemene voorwaarden onder meer wordt bedoeld: het uploaden daarvan), je automatisch:
(a) een kosteloos, onbezwaard, wereldwijd, sublicentieerbaar, niet-exclusief publicatierecht verleent om
(i) de bijdragen online openbaar te maken; en

(ii) de bijdragen in vertaling online openbaar te maken; en
(iii) de bijdragen op te nemen in een online selectie van meest gewaardeerde bijdragen

(iv) de bijdragen op te nemen in een gedrukte selectie, vooropgesteld dat auteur en de beheerder daartoe overeenstemming bereiken in een apart af te sluiten overeenkomst “publicatie in drukvorm”.

 (b) het recht verleent om enige door jou ter beschikking gestelde bijdragen te verwijderen van de servers van de site, bedoeld of onbedoeld, en voor welke reden dan ook en ook zonder reden, zonder dat P2P Publishing op welke wijze dan ook aansprakelijk wordt jegens jou of een derde als gevolg van een dergelijke verwijdering.
4.3 Je erkent en stemt ermee in dat de bijdragen die je ter beschikking stelt gelezen zullen worden door andere gebruikers van onze websites. P2P Publishing zet zich in ter bescherming van jouw bijdragen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor niet-naleving van deze algemene voorwaarden door gebruikers. Je erkent dan ook dat de mogelijkheid aanwezig is dat de bijdragen die je beschikbaar stelt door derden gebruikt kunnen worden op een manier die in strijd is met of niet voorzien is in deze algemene voorwaarden. P2P Publishing is niet aansprakelijk voor handelingen van derden in strijd met deze algemene voorwaarden of enige wetsbepaling of voor enig ander onrechtmatig handelen van derden ten aanzien van door jou beschikbaar gestelde bijdragen.
4.4 Je bent volledig, zelfstandig en als enige verantwoordelijk voor alle gebruik dat je van de sites maakt, onder meer - maar niet daartoe beperkt – voor het beschikbaar stellen van bijdragen.

4.5 Je staat er jegens P2P Publishing voor in dat je volledig rechthebbende bent ten aanzien van je eigen bijdragen en dat je volledig gerechtigd en bevoegd bent om het publicatierecht zoals omschreven in artikel 4.2.A van deze algemene voorwaarden te verlenen. Je vrijwaart P2P Publishing en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat jouw bijdragen inbreuk maken op enig geldend (intellectueel eigendoms)recht van derden of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden, en voor alle aanspraken die voortvloeien uit jouw handelen in strijd met deze algemene voorwaarden. Alle door P2P Publishing gemaakte kosten en geleden schade op enige wijze verband houdende met dergelijke aanspraken zullen door jou worden vergoed.

5. Kennisgeving onrechtmatige content
5.1 Onze websites behoudt zich het recht voor, doch kan daartoe geenszins verplicht worden, om kennisgevingen van inbreuken op rechten van derden door gebruikers te onderzoeken en indien mogelijk daartegen stappen ondernemen.

5.2 Gebruikers kunnen de beheerder via een e-mail gemotiveerd en gespecificeerd op de hoogte stellen van inbreuken op hun rechten, of op rechten van derden.  
5.3 De beheerder heeft het recht om de kennisgeving door te sturen aan de persoon(personen) die verantwoordelijk is voor de content waarop de kennisgeving betrekking heeft.
5.4 Indien naar mening van de beheerder sprake is van onrechtmatige content heeft de beheerder het recht, om zonder nadere aankondiging of toelichting, de betreffende content ontoegankelijk te maken en/of te verwijderen.
5.5 De gebruiker die onrechtmatige content heeft geplaatst, vrijwaart P2P Publishing tegen alle claims van derden inzake het plaatsen van onrechtmatige content en voor alle schade, waaronder wordt begrepen de kosten voor juridische bijstand, die P2P Publishimg lijdt of zal lijden ten gevolge van het plaatsen van de onrechtmatige content door de gebruiker.

6. Stopzetten gebruikmaking van onze websites

6.1 Onverlet andere (rechts)middelen die P2P Publishing ten dienste staan, is beheerder te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om je activiteiten op de site (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, je profiel tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om diensten aan je te verlenen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien:
(i) je handelt in strijd met deze algemene voorwaarden;
(ii) we van mening zijn dat jouw handelingen schade of aansprakelijkheid aan jezelf, aan andere gebruikers of aan onze websites kunnen toebrengen.
6.3 P2P Publishing is niet aansprakelijk voor enige schade die hieruit voortvloeit.

De gebruiker dient te allen tijde een eigen kopie te bewaren van alle content die hij op onze websites plaatst of wil plaatsen.

7. Garanties en Aansprakelijkheid voor geplaatste bijdrages
7.1 P2P Publishing sluit iedere aansprakelijkheid uit voor het plaatsen van onrechtmatige content door gebruikers.

7.2  P2P Publishing garandeert niet dat de dienst van onze websites of de door gebruikers geplaatste content te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.


7.3 P2P Publishing sluit haar aansprakelijkheid voor directe en indirecte schade volledig uit, althans voor zover wettelijk maximaal is toegestaan.

8. Privacy
Door het gebruik van onze websites ben je gebonden aan ons privacy beleid.

9. Overige bepalingen
9.1 Deze algemene voorwaarden bevatten alle afspraken die partijen terzake maken. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.
9.2 Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
9.3 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.